DELNIŠKA DRUŽBA (d.d.)

Delniška družba je družba, kjer je osnovni kapital razdeljen na delnice. Najnižji znesek osnovnega kapitala je 25.000 EUR, najnižji nominalni znesek delnice je 1 EUR. Višji nominalni zneski se morajo glasiti na večkratnik 1 evra.

Delniško družbo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki sprejmejo statut, ki mora biti izdelan v obliki notarskega zapisa.

Delnice se lahko vplačujejo v denarju ali s stvarnimi vložki, vendar morajo vsaj tretjino osnovnega kapitala sestavljati delnice, ki se vplačajo v denarju. Če delničarji prispevajo vložke s stvarnimi vložki ali če družba prevzame sedanje ali prihodnje obrate ali druge premoženjske predmete (stvarni prevzem), mora statut določiti:

 • predmet stvarnega vložka ali stvarnega prevzema
 • osebo, od katere družba predmet pridobi in
 • število delnic, pri delnicah z nominalnim zneskom pa tudi njihov nominalni znesek, ki so zagotovljene s stvarnim vložkom ali stvarnim prevzemom.

Kot stvarni vložek se šteje tudi, če družba prevzame premoženjski predmet, za katerega je zagotovljeno plačilo, ki naj se prišteje k vložku delničarja (stvarni prevzem).

Če družbo ustanovi en ustanovitelj, mora delnice v celoti vplačati pred vpisom družbe v register ali zagotoviti družbi ustrezno varščino.

Družbo za vpis v register prijavijo člani organov vodenja ali nadzora.

Organi vodenja ali nadzora so uprava, upravni odbor in nadzorni svet. Družba lahko izbere dvotirni sistem upravljanja družbe z upravo in nadzornim svetom ali enotirni sistem upravljanja družbe z upravnim odborom.

Skupščino je treba sklicati v primerih, določenih z zakonom ali statutom, in takrat, če je to v korist družbe. O sklicu skupščine odloči poslovodstvo z navadno večino. Sklic skupščine se objavi z navedbo firme in sedeža družbe, časa in kraja skupščine ter pogojev, od katerih sta odvisna udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice. Vsak skupščinski sklep potrdi notar v notarskem zapisniku.

Zakonodaja, ki ureja delniško družbo: 168. – 429. člen, Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3) ter Zakon o dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1D)

 

Kako registriram?

Delniško družbo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki sprejmejo statut, ki mora biti izdelan v obliki notarskega zapisa.

Statut mora določati:

 • ime, priimek in prebivališče ali firmo in sedež vsakega ustanovitelja;
 • firmo in sedež družbe;
 • dejavnosti družbe;
 • znesek osnovnega kapitala;
 • če ima družba delnice z nominalnim zneskom: nominalni znesek delnic in število delnic vsakega nominalnega zneska, če je več razredov delnic, tudi razred delnic ter nominalne zneske in število delnic, ki se izdajo v posameznem razredu;
 • če ima družba kosovne delnice: število delnic, če je več razredov delnic, tudi razred delnic in število delnic, ki se izdajo v posameznem razredu;
 • ali se delnice glasijo na prinosnika ali na ime;
 • znesek vplačanega kapitala na dan vpisa družbe v register in vsakokratni vplačani kapital;
 • sistem upravljanja (enotirni ali dvotirni);
 • število članov organov vodenja ali nadzora, ali akt, v katerem se to določi;
 • mandatno dobo članov organov vodenja ali nadzora;
 • obliko in način objav, pomembnih za družbo ali delničarje;
 • čas trajanja družbe, če je ustanovljena za določen čas;- način prenehanja družbe.

Za sestavo in podpis listin, ki jih pripravi notar, je potrebna osebna prisotnost ustanoviteljev (fizične osebe oziroma zakoniti zastopniki pravnih oseb). Posameznega ustanovitelja lahko zastopa pooblaščenec. Pooblastilo za zastopanje pri ustanovitvi družbe s pogodbo v obliki notarskega zapisa mora biti v enaki obliki, torej v obliki notarskega zapisa.

Ker mora biti podpis zastopnika, člana nadzornega sveta ali člana upravnega odbora na izjavi o soglasju za imenovanje in na izjavi, da ni okoliščin, ki bi nasprotovale imenovanju, overjen, je potrebna osebna prisotnost vseh navedenih oseb.

 

Vir: SPIRIT