ZAČASNO IN OBČASNO DELO UPOKOJENCEV

Na podlagi Zakona o urejanju trga dela imajo vsi upokojenci možnost opravljanja začasnega ali občasnega dela, razen tistih, ki prejemajo delno starostno ali predčasno pokojnino, delno pa so še delovno aktivni.
Upokojenec, ki želi opravljati začasno ali občasno delo z delodajalcem sklene pogodbo o opravljanju začasnega ali občasnega dela, ki ima značaj posebnega civilno pravnega pogodbenega razmerja, ki lahko vsebuje tudi nekatere elemente delovnega razmerja. V tem se začasno ali občasno delo razlikuje od dela po podjemni ali avtorski pogodbi, za katero je značilno, da podjemnik oziroma avtor nista podrejena naročniku, tako kot delavec v delovnem razmerju delodajalcu, ampak samostojno izpolnita naročilo.
Sklenjena pogodba o opravljanju začasnega ali občasnega dela mora vsebovati tudi obdobje opravljanja dela in število ur, določena mora biti tudi urna postavka za opravljeno delo ter predviden tudi skupni znesek plačila. V zvezi z navedenim je potrebno upoštevati zakonske omejitve. Te omejitve se nanašajo na najnižje urne postavke (4,20 EUR bruto), dovoljenega števila ur opravljenega začasnega ali občasnega dela (največ 60 ur v koledarskem mesecu ter maksimalna višina letnega dohodka upokojenca  (6.300 EUR bruto).
Delodajalec je zavezan upoštevati tudi določbe delovne pravne zakonodaje, ki se nanaša med drugim  na prepoved diskriminacije in trpinčenja na delovnem mestu, enako obravnavo glede na spol, delovni čas, odmore, počitek in odškodninsko odgovornost ter spoštovati  pravila o varnosti in zdravju pri delu.