DOHODNINA – odsvojitev deležev podjetja

Obdavčenje in vrednotenje lastniških deležev v podjetjih

Višina davka na kapitalski dobiček odsvojitelja lastniškega deleža podjetja je odvisna od vrednosti deleža ob pridobitvi, ki se odšteje od prodajne vrednosti. Razlika, to je dobiček pri odsvojitvi, pa je obdavčena s stopnjo davka na kapitalski dobiček, ki je odvisna od števila let imetništva odsvojenega lastniškega deleža.

Če je odsvojitelj lastnik kapitalskega deleža do pet let, je davek na navedeno razliko 25-odstoten. Če je lastnik več kot pet let, je davek 15-odstoten, po več kot desetih letih je davek desetodstoten, po več kot 15 letih je davek petodstoten, po 20 letih imetništva kapitalskega deleža pa davka ni.

Pri tem naj opozorimo, da je bila naša zakonodaja v minulih 20 letih taka, da so bile obvezne dokapitalizacije lastniških deležev lahko iz sredstev družbe (dobiček) ali z vplačili. Tako ima večina lastnikov v d. o. o. po več pridobljenih lastniških deležev, pri čemer je nepomembno, kdaj je bila družba ustanovljena, ker štejejo le datumi, ko je lastnik fizična oseba pridobil v družbi posamezen lastniški delež.

Lastniki družb, ki so pridobili lastniške deleže pred 1. januarjem 2003, imajo v davčni zakonodaji bonus, da se jim vrednost kapitala ob pridobitvi šteje po skupni vrednosti kapitala družbe po stanju na dan 1. januar 2006. Knjigovodska vrednost tega kapitala je sestavljena iz: osnovnega kapitala, obveznih in neobveznih zakonskih rezerv, nerazporejenega dobička, prevrednotenja osnovnih sredstev. Ker je večina takih družb do leta 2006 poslovala z dobički, so taki primeri odsvojitve ugodnejši glede davka na kapitalski dobiček pri prodajalcu (odsvojitelju).

Pri brezplačni odsvojitvi lastniškega deleža plača davek prejemnik darila, in sicer gre za prejem darila drugih oseb, ki niso v sorodstvenem razmerju z darovalcem. Davek od osnove do vrednosti 10 tisoč evrov je 12-odstoten, lestvica je progresivna in je pri vrednosti nad 400 tisoč evri obdavčitev 107.600 evrov in še 39-odstotna obdavčitev za zneske nad to višino. Torej je darilna pogodba pri odsvojitvi lastniškega deleža z davčnega vidika nezanimiva.

Vrednost ob odsvojitvi lastniškega deleža je možno določiti na podlagi knjigovodske vrednosti kapitala družbe, lahko pa se določi na podlagi cenitve družbe, opravljene v času prodaje lastniškega deleža. Cenitev praviloma naredi pooblaščeni revizor cenilec podjetij, upoštevati pa je treba stroške te cenitve, ki pri malih družbah niso vedno smiselni.