DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO (d.o.o.)

Družba z omejeno odgovornostjo je družba, katere osnovni kapital sestavljajo osnovni vložki družbenikov. Vrednost vložkov je lahko različna.

Osnovni kapital mora znašati vsaj 7.500 EUR, vsak osnovni vložek pa najmanj 50 EUR. Osnovni vložek je lahko zagotovljen v denarju ali kot stvarni vložek ali stvarni prevzem. Stvarni vložek so lahko premičnine in nepremičnine, pravice in podjetje ali del podjetja. Za stvarni vložek se šteje tudi plačilo za premoženjske predmete, ki jih je družba prevzela in jih prišteje družbenikovemu vložku.

Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi ena ali več fizičnih oziroma pravnih oseb, ki postanejo z ustanovitvijo družbe družbeniki. Družba ima lahko največ 50 družbenikov. Lahko jih ima tudi več kot 50, vendar tedaj potrebuje dovoljenje ministrstva za gospodarstvo. Družba se ustanovi s pogodbo, ki je lahko sklenjena v obliki notarskega zapisa ali na posebnem obrazcu, v fizični ali elektronski obliki, podpišejo pa jo vsi družbeniki.  Če je družbena pogodba sklenjena na posebnem obrazcu, morajo biti podpisi družbenikov overjeni.

Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi tudi samo ena oseba (ustanovitelj), ki sprejme akt o ustanovitvi, za katerega ni potrebno, da je v obliki notarskega zapisa. Akt o ustanovitvi je lahko tudi na posebnem obrazcu v pisni ali elektronski obliki. Pravni posli, ki jih sklene edini družbenik v imenu družbe s samim seboj kot drugo pogodbeno stranko, morajo biti v pisni obliki, pri čemer kolizijski zastopnik družbe ni potreben. Vse odločitve, o katerih sicer odloča skupščina, sprejema edini družbenik samostojno, pri čemer mora vse odločitve vpisovati v knjigo sklepov, sicer ti sklepi nimajo pravnega učinka.

Sklepe lahko vpisuje:

1. v pisno knjigo sklepov, ki jo mora potrditi notar pred vpisom prvega sklepa, ali

2. v elektronsko knjigo sklepov, ki jo vodi notarska zbornica.Zakonodaja, ki ureja družbo z omejeno odgovornostjo: 471. – 562. člen  Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3) ter Zakon o dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1D).

 

Kako registriram?

Ustanovitev enostavne enoosebne ali večosebne družbe z omejeno odgovornostjo se lahko izvede:

Prijavi mora biti priložen:

  • izvirnik ali overjen prepis pogodbe;
  • seznam družbenikov in navedba vložkov, ki so jih prevzeli;
  • poročilo o stvarnih vložkih;
  • potrdilo banke o depozitu denarnih vložkov z izjavo banke, da lahko družba s sredstvi prosto razpolaga; za resničnost izjave je banka družbi odgovorna;
  • poročilo pooblaščenega revizorja o vrednosti stvarnih vložkov.

V obeh primerih postopek steče takoj in je v primeru enostavnega postopka brezplačen.

Če ustanavlja družbo samo ena oseba, sprejme ta oseba akt o ustanovitvi, za katerega ni potrebno, da je v obliki notarskega zapisa. Akt o ustanovitvi je lahko tudi na posebnem obrazcu v pisni ali elektronski obliki.

Enostavni postopek je tisti, pri katerem družbeniki vplačajo osnovni kapital (ki znaša vsaj 7.500 EUR) v celoti v denarju in hkrati ne želijo vnesti nobenih posebnosti (dodatnih členov) v Akt o ustanovitvi ali v Družbeno pogodbo. Podjetje lahko brezplačno ustanovi fizična oseba, pravna oseba ali tujec / tuje podjetje. Ob ustanovitvi ni pomembno, kolikšno je število ustanoviteljev.

V kolikor se ne odločite za enostavni postopek ustanovitve, boste potrebovali storitve notarja.

Vir: SPIRIT