KOMANDITNA DELNIŠKA DRUŽBA (k.d.d.)

Komanditna delniška družba je družba, pri kateri najmanj en družbenik odgovarja za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem (komplementar), komanditni delničarji, ki imajo delež v osnovnem kapitalu, za obveznosti družbe do upnikov ne odgovarjajo. Gre za družbo, ki vsebuje tako elemente komanditne, kot elemente delniške družbe.

Statut komanditne delniške družbe mora sprejeti najmanj pet oseb. V statutu se navedejo osnovni kapital družbe in število delnic, pri delnicah z nominalnim zneskom tudi njihov nominalni znesek, in če obstaja več razredov delnic, tudi razred delnic, ki jih prevzamejo komanditni delničarji.

Zakonodaja, ki ureja komanditno delniško družbo: . 464. – 470. člen, Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3).

 

Vir: SPIRIT