NORMIRANI s.p.

S 1.1.2018 se za normirane zavezance obetajo spremembe. Ko bodo potrjene, jih bomo objavili, do takrat pa so spodaj podatki, ki veljajo do 31.12.2017.

 

Kdo je normirani zavezanec?

Normirani zavezanec je lahko pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost in se davčna osnova za DDPO ali dohodnino obračunava na podlagi prihodkov in normiranih odhodkov, ki so v višini 80% prihodkov. Ne glede na višino odhodkov, se nam le ti priznajo v višini 80% prihodkov in od razlike 20% prihodkov plačamo 19% DDPO ali 20% dohodnino.

Na kratko bi lahko rekli, da pravna oseba za vsakih 100,00€ prihodkov plača 3,80€ DDPO (100,00-80,00=20,00*19%=3,80€) in fizična oseba z dejavnostjo na vsakih 100,00€ prihodkov plača 4,00€ dohodnine (100,00-80,00=20,00*20%=4,00€), ki je cedularna obdavčitev in tako se ne všteva k drugim dohodkom v dohodninsko lestvico.

Kakšni so pogoji, da smo lahko normirani zavezanec?

Pri zavezancih, ki so na novoustanovljeni in z opravljanjem dejavnosti šele začenjajo, morajo ugotavljanje davčne osnove z normiranimi odhodki le priglasiti. Priglasitev je potrebno predložiti hkrati ob predložitvi prijave za vpis v davčni register  v osmih dneh od vpisa v primarni register oziroma od vpisa v uradno evidenco organa (PRS poslovni register Slovenije). Na podlagi priglasitve bo davčni organ zavezanca le označil kot zavezanca, ki davčno osnovo ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov. Priglasitev, opravljeno po roku, davčni organ s sklepom zavrže.

Pogoji za zavezance, ki že opravljajo dejavnost:

Tisti, ki pa že opravljajo dejavnost, morajo izpolniti sledeče pogoje v preteklem letu in prijaviti priglasitev pri oddaji DDPO ali DDD oz. priglasitev opraviti najpozneje do 31. marca tistega leta, v katerem bodo davčno osnovo ugotavljali z upoštevanjem normiranih odhodkov oz. do poteka roka za predložitev obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Pogoji za priglasitev:

 • Nižji prihodkovni prag v višini 50.000,00 EUR – velja za vse tiste zavezance, ki niso zavarovani za polni zavarovalni čas niti niso imeli zaposlenih za polni delovni čas.
 • Višji prihodkovni prag v višini 100.000,00 EUR, če zavezanec izpolnjuje dodaten pogoj glede vključitve v obvezno socialno zavarovanje – v preteklem koledarskem letu je bila pri zavezancu vsaj ena oseba obvezno pokojninsko zavarovana zapolni delovni časneprekinjeno najmanj pet mesecev. Sem šteje tudi sam zavarovanec, če je iz naslova opravljanja dejavnosti zavarovan za polni zavarovalni čas. Za polno zavarovanje pa se šteje zaposlena ali samozaposlena oseba, ki nastopi porodniški in kasneje starševski dopust, če je sicer zaposlena pri zavarovancu ali samozaposlena za polni delovni čas.  Kdo pa ne šteje:
   • delno upokojene osebe
   • osebe, ki so zaradi starševstva upravičene do sorazmernega plačila prispevkov oz. izgubljeni dohodek (pravica do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva)

Kakšne so obveznosti normiranega zavezanca S.P.?

Normiranim samostojnim podjetnikom sicer ni potrebno voditi računovodstva, vendar mora kljub vsemu voditi nekaj evidenc:

 • evidenco izdanih računov,
 • evidenco osnovnih sredstev,
 • evidence za potrebe DDV, če smo zavezanec za DDV,
 • evidenco zalog blaga, materiala in proizvodov (v primeru trgovine ali proizvodnja),
 • vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev,
 • v primeru zaposlovanja – trajno hraniti obračune plač in plačilne liste.

Mora pa samostojni podjetnik kot normirani zavezanec, če je v svojem S.P. polno zavarovan, do 20. v mesecu, za pretekli mesec, na e-davke oddajati in plačevati prispevke za socialno varnost.

Če smo popoldanski S.P., pa moramo do 20. v mesecu za pretekli mesec plačati pavšalne prispevke.

Obveznost oddajanja obveznih pobotov na Ajpes.

Do 31. marca, pa moramo na e-davke oddati obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Je pa tako, da v primeru, da bi radi zaprosili za kredit pri banki, bo le ta od nas zahtevala bilance in če le teh nimamo, kredita ne bomo dobili.