OSEBNO DOPOLNILNO DELO

V skladu z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanju dela na črno se s  1. 1. 2015 začne izvajati novi sistem osebnega dopolnilnega dela in s tem t.i. vrednotnica. V primerjavi s sedanjim sistemom osebnega dopolnilnega dela pravilnik dovoljuje precej širši nabor del, ki jih bodo posamezniki lahko opravljali do sedaj.
Pri osebnem dopolnilnem delu bodo posamezniki imeli dve možnosti: lahko bodo opravljali osebno dopolnilno delo za druge, torej bo naročnik – ki bo lahko samo fizična oseba – za vas kupil vrednotnico, ali pa boste kupili vrednotnico zase in boste prek osebnega dopolnilnega dela prodajali izdelke, gozdne sadeže, zelišča.
Osebno dopolnilno delo bo opravljal lahko tudi upokojenec. Če boste želeli opravljati osebno dopolnilno delo, ga boste morali priglasiti in sicer prek spletnega portala AJPES ali osebno na upravni enoti.  Ob registraciji v AJPES, bo treba za opravljanje dela kupiti vrednotnico. Vrednost posamezne vrednotnice je določena v pavšalnem znesku 9 EUR (7 EUR za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 2 EUR za zdravstveno zavarovanje in zavarovanje poškodbe pri delu in poklicne bolezni).
Vsak izvajalec dopolnilnega dela bo moral  finančni upravi (FURS) po preteku polletnega obdobja poročati o doseženem prihodku. Pravilnik določa tudi roke za dostavo poročil, napovedi za odmero akontacije dohodnine (25 %), izdajanje računov, sankcije, uveljavljanje stroškov.

V nadaljevanju so navedena dela in storitve, ki jih boste lahko opravljali, če boste kupili vrednotnico zase:

 • Izdelovanje in prodaja izdelkov domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost in ki niso namenjeni zaužitju;
 • izdelovanje izdelkov, ki niso namenjeni zaužitju in ki jih je možno izdelovati na domu, pretežno ročno ali po tradicionalnih postopkih, jih popravljati in prodajati:
 • nabiranje in prodaja  gozdnih sadežev in zelišč v njihovi osnovni obliki;
 • mletje in prodaja žita in žganje apna in oglja na tradicionalen način in prodaja;
 • občasna pomoč v gospodinjstvu in pomoč pri vzdrževanju stanovanja, hiše, počitniške hiše in podobno, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin in delo na kmetiji;
 • občasno varstvo otrok in pomoč starejšim, bolnim in invalidom na domu;
 • izdelovanje različnih izdelkov, ki jih je pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih mogoče izdelovati na domu (na primer spominki, dekorativni predmeti, tradicionalna orodja, posoda, glasbila, sveče, razni drugi galanterijski predmeti in izdelki, predmeti za osebno uporabo ipd.), ter prodaja teh izdelkov;
 • občasno lokalno vodenje skupin in posameznikov ter prevozi na tradicionalen način.

Za osebno dopolnilno delo se šteje tudi, kadar posameznik sam izdeluje izdelke domače in umetne obrti, za katere ima pridobljeno ustrezno strokovno mnenje Obrtne zbornice Slovenije (OZS). Sem spadata izdelovanje in prodaja izdelkov domače in umetne obrti, ki so izdelani iz naslednjih materialov:

gline in keramike, stekla, volne, bombaža, lana, konoplje in drugih naravnih vlaken, šibja, ličja, trsja, slame, lesa, živil, voska, naravnega usnja ter kovine in kamna.

Posameznik, ki želi opravljati osebno dopolnilno delo, mora to delo priglasiti upravni enoti, na območju katere ima stalno oziroma začasno bivališče, preden ga začne opravljati.

Osebno dopolnilno delo lahko opravljamo pod naslednjimi pogoji:

 • osebno dopolnilno delo je določeno v pravilniku;
 • posameznik je pri pristojni upravni enoti vpisan v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo;
 • letni prihodki iz naslova opravljanja tega dela ne presegajo minimalne letne plače v RepublikiSloveniji iz preteklega leta. Podatke o letnem prihodku že med letom spremlja davčni urad, pri katerem je posameznik vpisan v davčni register.

Ostali posebni pogoji (prostor, v katerem se opravlja osebno dopolnilno delo, ali potrebna izobrazba oziroma usposobljenost za opravljanje teh del) niso predpisani.

Posameznik, ki želi opravljati osebno dopolnilno delo, mora opravljanje osebnega dopolnilnega dela pred začetkom priglasiti upravni enoti, na območju katere ima stalno oziroma začasno prebivališče.

Priglasitev osebnega dopolnilnega dela se opravi na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del Pravilnika o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo ter o postopku priglasitve teh del.

Če je priglasitev napačna ali nepopolna, upravna enota pozove posameznika, naj priglasitev dopolni v 8 dneh. Če posameznik priglasitve v tem roku ne dopolni, se šteje, da jo je umaknil.

Če je priglasitev popolna, vpiše upravna enota posameznika, ki želi opravljati osebno dopolnilno delo, v 8 dneh po prejemu popolne priglasitve v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, in mu o tem v nadaljnjih 8 dneh izda potrdilo.

Posameznik mora priglasitev sprememb ter priglasitev prenehanja opravljanja osebnega dopolnilnega dela opraviti v 8 dneh od spremembe oziroma prenehanja opravljanja osebnega dopolnilnega dela.

Upravna enota v 8 dneh obvesti tržni inšpektorat, inšpektorat za delo, prometni inšpektorat in pristojni davčni urad o vpisu priglasitve, ali spremembe in o izbrisu posameznika, ki opravlja osebno dopolnilno delo.

Vir: ZRSZ in SPIRIT