SAMOSTOJNI PODJETNIK (s.p.)

Zakon o gospodarskih družbah ne uporablja več besede »samostojni«,  tako da se uradno uporablja samo še »podjetnik« in kratica s.p. Kljub temu se na splošno še uporablja izraz »samostojni podjetnik«.

Podjetnik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja. Poslovni izid te dejavnosti je obdavčen z dohodnino. Po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se mora vključiti v sistem obveznega zavarovanja in vsak mesec plačevati prispevke za socialno varnost.

Kljub temu, da se vključi v sistem obveznega zavarovanja, pa to še ne pomeni, da je v svojem podjetju sklenil delovno razmerje, temveč gre za samozaposleno osebo. Zato si ne izplačuje plače, regresa in drugih bonitet, ki sicer pripadajo zaposlenim.

Za razliko od gospodarskih družb lahko samostojni podjetnik prosto razpolaga z zaslužkom in ga lahko kadarkoli prenaša v porabo gospodinjstva.

Zakonodaja, ki ureja delovanje (samostojnega) podjetnika:  71.- 75. člen, Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3).

 

Kako registriram?

Registracija (samostojnega) podjetnika, vpis sprememb podatkov in vpis prenehanja opravljanja dejavnosti podjetnika se lahko izvede:

V obeh primerih postopek steče takoj in je brezplačen.

Odprtje s.p. poteka v 3 korakih:

1. Prijava v poslovni register pri AJPES:

Podjetnik pridobi pravno sposobnost, ko je pri AJPES vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS). Takrat lahko začne opravljati dejavnost.

Prijava za vpis, spremembe podatkov in za prenehanje poslovanja podjetnika v register se vloži na obrazcu »Prijava za vpis v Poslovni register Slovenije« v elektronski ali papirni obliki. Obrazec v elektronski obliki sprejme informacijski sistem VEM, obrazec v papirni obliki pa sprejme točka VEM in ga v elektronski obliki posreduje na AJPES.

Za vpis v poslovni register je potrebno navesti:

 • predlagan datum vpisa, ki je poznejši od dneva vložitve prijave za vpis in ni daljši od treh mesecev od dneva vložitve prijave za vpis;
 • firmo in podatke o sedežu;
 • podatke o skrajšani firmi;
 • podatke o podjetniku: ime in priimek, EMŠO, prebivališče, davčna številka;
 • podatke o zastopniku: ime in priimek, EMŠO, prebivališče, davčna številka;
 • navedbo dejavnosti, ki jih bo podjetnik opravljal;
 • podatke o drugih delih podjetnika kot enotah poslovnega registra v skladu z zakonom, ki ureja Poslovni register Slovenije in
 • izjavo podjetnika, da nima neporavnanih dospelih obveznosti iz njegovih prejšnjih poslovanj.

2. Prijava na DURS:

Podjetnik mora v 8 dneh po vpisu v Poslovni register Slovenije, sporočiti davčnemu uradu, naslednje podatke:

 • število in lokacije poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje prihodkov;
 • poslovne enote doma in v tujini;
 • kapitalske naložbe doma in v tujini;
 • številke računov v tujini;
 • povezane osebe;
 • osebo, ki vodi poslovne knjige.

3. Prijava na Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS):

Na ZZZS se prijavi podatke o pokojninskem, invalidskem in zdravstvenem zavarovanju,  zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja.

Sklep o registraciji boste prejeli po pošti naslednji dan od datuma ustanovitve. Če se vam mudi, ga lahko še isti dan dvignete osebno na krajevno pristojni AJPES. 

 

 

Vir: SPIRIT