SOCIALNO PODJETJE (so.p.)

Socialno podjetništvo predstavlja trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali trajno opravljanje drugih dejavnosti pod posebnimi pogoji zaposlovanja, s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu, pri čemer ustvarjanje dobička ni izključni niti glavni cilj opravljanja dejavnosti.

Bistvo socialnega podjetništva je, da se na trg dela vrnejo dolgotrajno brezposelne osebe in se jih angažira tako, da v okviru socialnega podjetništva samostojno ustvarjajo prihodke in poskrbijo za lastno preživetje.

V socialnih podjetjih se bodo zaposlovali predvsem:

 1. invalidi
 2. brezposelne osebe z zmanjšano možnostjo zaposlitve zaradi  upada delovnih sposobnosti, ki izhajajo iz telesnih, duševnih ali psihičnih okvar
 3. dolgotrajno brezposelne osebe
 4. iskalci prve zaposlitve
 5. brezposelne osebe nad 55 let starosti
 6. brezposelni pripadniki romske skupnosti
 7. brezposelne mladoletne osebe brez zaključenega osnovnega ali nižjega poklicnega izobraževanja
 8. težje zaposljive osebe

V socialno podjetništvo se lahko vključujejo nepridobitne pravne osebe, ki izkazujejo javno koristni in socialni značaj:

 • so ustanovljene na podlagi prostovoljne odločitve;
 • imajo nepridobitni namen zaposlovanja najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela;
 • člani v njih delujejo prostovoljno;
 • pri upravljanju so samostojne;
 • praviloma vključujejo prostovoljsko delo;
 • odločitve sprejemajo vsi člani enakopravno;
 • v odločanje vključujejo tudi deležnike;
 • zagotavljajo preglednost finančnega poslovanja;
 • delujejo v korist svojih članov in javno korist.

Zakonodaja, ki ureja socialno podjetje: Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP). Zakon je stopil v veljavo s 1. 1. 2012.

 

Kako registriram?

Vloga za registracijo nepridobitne pravne osebe, ki namerava poslovati kot socialno podjetje mora poleg vsebine in prilog, ki jih določajo posebni predpisi, vsebovati še:

 • sklep ustanoviteljev ali pristojnega organa nepridobitne pravne osebe, da namerava poslovati kot socialno podjetje;
 • osebna imena, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega ali začasnega prebivališča vseh oseb, ki imajo pooblastilo za zastopanje in obseg pooblastil za društva;
 • dokazilo o višini morebitnih sredstev za začetek dela oziroma vrednosti premoženja društva.

Enako vsebino mora imeti tudi vloga za registracijo spremembe akta o ustanovitvi ali temeljnega akta, s katero se nepridobitna pravna oseba preoblikuje v socialno podjetje.

Registrski organ mora en izvod akta nemudoma posredovati pristojnemu ministrstvu, za vzpostavitev evidence socialnih podjetij in izvajanje nadzora.

V pravnem prometu mora socialno podjetje uporabljati firmo ali ime z dostavkom »socialno podjetje« ali okrajšavo »so.p.«.

Socialno podjetje mora v prvem letu trajno zaposlovati najmanj enega delavca, nato pa najmanj dva.

 

Vir: SPIRIT